Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Súťaž s Tekmarom

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE „SÚŤAŽ S TEKMAROM“

 

Usporiadateľ a organizátor súťaže: TEKMAR SLOVENSKO, s. r. o., so sídlom Vinárska 26, 951 41 Lužianky, Slovenská republika, IČO: 36518123, IČ DPH: SK2020150253, (ďalej len ako „Usporiadateľ“, „Organizátor“).

1. Doba trvania súťaže:

Súťažná akcia s názvom „Súťaž s Tekmarom " (ďalej len ako „súťaž“), bude realizovaná v termíne od 1.8.2023 do 31.8.2023  (ďalej tiež „doba trvania súťaže“) na území Slovenskej republiky.

2. Podmienky účasti

Účastníkom súťaže sa stáva fyzická osoba staršia ako 15 rokov (ďalej tiež ako „súťažiaci“ alebo „účastník“), ktorá v čase konania súťaže nakúpi v podnikovej predajni Tekmar na adrese Vinárska 26, 951 41 Lužianky, produkty v minimálnej celkovej hodnote 20€ a vyplní formulár so svojimi kontaktnými údajmi. Zapojí sa tak aktívne do súťaže podľa týchto pravidiel. Každý súťažiaci môže uskutočniť akékoľvek množstvo nákupov nad 20€.

Osoby mladšie ako 18 rokov musia mať na účasť v súťaži súhlas zákonného zástupcu.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť právnické osoby a zamestnanci Usporiadateľa a Organizátora, ani osoby im blízke v zmysle §116 zákona č.40/1964 Zb., v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník).

3. Mechanika

Súťaže je možno sa zúčastniť prostredníctvom nákupu v podnikovej predajni Tekmar na adrese Vinárska 26, 951 41 Lužianky, produkty v minimálnej celkovej hodnote 20€ v období od 1.8.2023 do 31.8.2023.

Súťažiacimi sa stávajú osoby, ktoré v čase konania súťaže nakúpili produkty v podnikovej predajni v minimálnej hodnote 20€, vyplnili formulár, prostredníctvom ktorého súhlasili s účasťou v súťaži a splnili všetky podmienky týchto pravidiel.

Vyhráva 1 súťažiaci, ktorý bude vybraný žrebovaním. Výherca bude o svojej výhre informovaný do 2 dní, najneskôr však do 7 dní od konca súťaže prostredníctvom telefonátu.

Výherca je povinný prevziať si svoju výhru v podnikovej predajni Tekmar na adrese Vinárska 26, 951 41 Lužianky najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bol prvýkrát vyzvaný. Pokiaľ si výherca svoju výhru do tejto lehoty nepreberie, prepadá výhra usporiadateľovi. Výhru nie je možné vyplatiť alternatívne v hotovosti, ani ju nemožno vymáhať súdne.

Nevydaná výhra, vrátane neudelenej výhry z dôvodu nízkeho počtu súťažiacich, prepadne Usporiadateľovi.

Výhra v súťaži sa nebude realizovať v prípade, že Usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie akéhokoľvek podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého zo súťažiacich či inej osoby, ktorá dopomohla danému súťažiacemu k získaniu výhry.

Osoby nespĺňajúce podmienky  účasti v súťaži alebo jednajúce v rozpore s pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom súťaže, napríklad v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra nebude odovzdaná.  Usporiadateľ si  ďalej vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže účastníkov, ktorí sa dopustia porušenia podmienok tejto súťaže alebo u ktorých bude mať oprávnené podozrenie z podvodného, či nekalého jednania, a to aj prostredníctvom tretích osôb. Organizátor si vyhradzuje právo neudeliť výhru aj v prípade porušenia pravidiel súťaže zo strany súťažiaceho  alebo akéhokoľvek jednania zo strany súťažiaceho, ktoré by bolo v rozpore s dobrými mravmi, či zásadami fair-play.

4. Výhry

Súťaží sa celkom o 1 x Tekmar balíček – produkty spoločnosti TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o. v celkovej hodnote 50€. Výhra je určené iba na osobné účely.

5. Výhercovia

Výherca bude o svojej výhre informovaný do 2 dní, najneskôr však do siedmych dní od konca súťaže prostredníctvom telefonátu.

Výhra bude výhercovi odovzdaná najneskôr do 60-tich dní, a to prostredníctvom osobného odovzdania v podnikovej predajni spoločnosti TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.

Výhru nie je možné vyplatiť alternatívne v hotovosti, ani ju nie je možné vymáhať súdne. Výhra v súťaži sa nebude realizovať v prípade, že usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie akéhokoľvek podvodného alebo nekalého jednania zo strany niektorého zo súťažiacich, či inej osoby, ktorá dopomohla danému súťažiacemu k získaniu výhry.

Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať odovzdanie  inej výhry než tej, ktorá je určená organizátorom. Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdania výhry.

6. Všeobecné podmienky

Na výhru v súťaži nemá súťažiaci právny nárok. Výhru v súťaži ani účasť v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou. Neprevzatá výhra prepadá v prospech organizátora súťaže, ktorý rozhodne o jej ďalšom použití. Za neprevzatú výhru sa považuje taká výhra, ktorá nebola vyzdvihnutá výhercom do 60-tich dní odo dňa oznámenia výhry výhercovi.

Organizátor nezodpovedá za nedoručené oznámenie o výhre alebo doručení tohto oznámenia po lehote stanovenej v týchto pravidlách z dôvodu nefunkčnosti mobilného telefónu súťažiaceho alebo iných dôvodov mimo jeho kontrolu.

Organizátor súťaže je oprávnený bez náhrady pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže, či súťaž pozastaviť. Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s konaním súťaže.

7. Ďalšie podmienky súťaže

Získať výhru je možné iba do okamihu ukončenia súťaže.

Účastníci sa súťaže zúčastňujú s vedomím, že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné ani žiadne iné plnenie. Usporiadateľ týmto nie je voči účastníkom súťaže nijako zaviazaný, účastníci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Usporiadateľa, než na tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.

Usporiadateľ Súťaže si vyhradzuje právo na vylúčenie účastníkov, u ktorých z konkurenčného správania sú zjavné známky podvodného súťaženia alebo iných praktík, alebo je tu akékoľvek iné dôvodné podozrenie zo zneužívania Súťaže.

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže v priebehu jej trvania alebo súťaž bez náhrady zrušiť. Úplné aktuálne znenie pravidiel bude po dobu konania súťaže nepretržite k dispozícii na https://www.tekmar.sk.

Vyobrazenie výhry na komunikačných materiáloch súťaže (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) je len ilustračné a nemusí vždy zodpovedať skutočnej podobe výhry.

Organizátor súťaže je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke so súťažou spojenou. Organizátor má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov zo súťaže v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá, jednal v rozpore s dobrými mravmi, snažil sa získať výhru podvodným spôsobom, využíval komunikačné prostriedky k poškodzovaniu mena Usporiadateľa alebo Organizátora, alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov alebo škôd, ktoré by vylúčením mohli účastníkovi vzniknúť.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

I. Účastník súťaže udeľuje Usporiadateľovi súťaže výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, email, telefónne číslo, za účelom realizácie súťaže. Osobné údaje účastníka budú spracúvané po dobu trvania súťaže, jej vyhodnotenia a prípadného odovzdania výhry. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je nevyhnutnou podmienkou účasti v súťaži. Ak Usporiadateľ obdrží odvolanie súhlasu účastníka so spracúvaním osobných údajov, má to za následok zrušenie účasti príslušného účastníka v tejto súťaži.

II. V prípade, ak účastník súťaže udelil Usporiadateľovi aj súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, email, telefónne číslo, adresa (mesto), fotografia a audiovizuálny záznam účastníka súťaže pre účel ďalšieho marketingového spracovania týchto údajov, budú osobné údaje účastníka spracúvané na tento účel po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

III. Účastník súťaže týmto berie na vedomie, že príslušné webové stránky môžu využívať tzv. cookies, a to výlučne za účelom uľahčenia ich technického chodu. Správu alebo zákaz cookies môže účastník  urobiť prostredníctvom nástrojov vo všetkých webových prehliadačoch.

IV. Ďalej účastník berie na vedomie, že ak neudelil súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, jeho osobné údaje nebudú predmetom automatizovaného rozhodovania a profilovania a nebudú ani prenášané do tretích krajín. Osobné údaje účastníka nebudú v takomto prípade poskytnuté na spracovanie tretím stranám, avšak budú poskytnuté len Organizátorovi súťaže ako sprostredkovateľovi.

V. V súvislosti so spracovaním osobných údajov má účastník nasledovné práva: (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracovania osobných údajov, ( v) namietať proti spracovávania osobných údajov, (vi) na prenosnosť osobných údajov, (vii) na podanie sťažnosti na príslušný kontrolný úrad, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.

V Lužiankach dňa 28.7.2023Späť na Blog